Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Správa obce

Na čele obce je starosta, volený na štvorročné funkčné obdobie a zastupiteľstvo, ktoré má v Hrádku 7 členov. Ich počet sa odvodzuje od počtu obyvateľov: „od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov.“

Obec pri výkone samosprávy okrem iného

  • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
  • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu a usmerňuje ekonomickú činnosť v obci
  • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev…
  • zabezpečuje verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnym odpadom a i.
  • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce
  • zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
  • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
  • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
  • vedie obecnú kroniku