Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Správa zo zasadnutia OZ 3.7. 2024

Na zasadnutí OZ 3.7. 2024 boli prítomní všetci poslanci. Zaoberali sa týmito bodmi:

Vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bolo plánované na tento rok v novej štvrti smerom od Hôrky sa presúva na budúci. Vyhovelo sa tak investorovi, ktorý realizuje stavbu obytnej štvrte, keďže
ihrisko by sa nestihlo dokončiť do konca tohto roka, čo je podmienkou projektu.

Zatvorená cesta smerom do sigote a na benzínovú pumpu. Tento stav bude trvať pravdepodobne celý tento rok, kým sa nevybuduje cesta nová, širšia, s kanalizáciou. Zatiaľ je ako náhrada vybudovaná štrková cesta okolo družstva.

Rozširovanie vodovodu – SPF postupne prevádza na obec parcely v ktorých bude nový vodovod umiestnený. Akonáhle bude tento proces dokončený začne sa s výstavbou. Ak SPF splní svoje povinnosti, stihne sa to ešte tento rok.

Obec zapísala vecné bremeno s právom prejazdu na cestu ktorá vedie na obecný úrad, keďže táto je v súkromnom vlastníctve majiteľa bývalej školy. Bremeno na zvyšnú časť cesty, ktorá vedie popred bývalú školu a tiež nie je majetkom obce, bude obec vymáhať súdnou cestou.

Obec predala 29m2 obecného pozemku pánovi Škovargovi. Všetci poslanci s tým súhlasili. Takisto všetci poslanci odsúhlasili plán Zásad hospodárenia a nadkladania s majetkom obce.

Na základe chyby právnika pri katastrálnom prepise a predaji pozemku obce, občan M. Marek na žiadosť obce jej tento pozemok vráti. Náklady bude znášať dotyčný právnik.

Občan Oto Domin podal sťažnosť na nelegálne umiestnenie gátra a el. kábla pánom Ivanom Lackom na obecnom pozemku a pozemku patriacom Povodiu Váhu. Obec opakovane vyzve pána I. Lacka na vypratanie pozemku, ak ho nebude rešpektovať, vymôže vypratanie pozemku súdnou cestou. Tento postup odsúhlasili všetci poslanci. Keďže zaprataná je aj časť pozemku pri potoku, patriaca Povodiu Váhu, blokuje sa čistenie potoka, ktoré má začať v najbližších dňoch. Vypratanie tejto parcely rieši samostatne Povodie Váhu.

Vybudovanie kanalizácie na štrkovej ceste v novej štvrti smerom na Lúku. Starostovi obce sa podarilo dohodnúť s investorom Villan Invest, aby vybudoval chýbajúcu časť kanalizácie v tejto lokalite. Po jej dokončení obec zaplatí vyasfaltovanie tejto cesty a celá štvrť tak bude dokončená. Investor tiež postúpil s budovaním čističky odpadových vôd na ktorú sú už vypracované projekty.

Zmena územného plánu na výstavbu skleníkov, dátového centra a fotovoltiky. Poslanci počtom 7/7 schválili zmenu ÚP obce, do ktorého zapracovali, že budované objekty nebudú prašné, hlučné a nebudú budované skladovacie priestory. Zmena sa týka 13ha pôdy.

Poslanci 7/7 schválili správy a plány hlavnej kontrolórky obce.

Plánované akcie a projekty:

  • Zakryť ihrisko pri škôlke
  • Čistenie potoka
  • Orezávanie stromov pri el. kábloch
  • Príprava hodov
  • Obec upozorňuje majiteľov čističiek odpadových vôd, že boli avizované kontroly čističiek zo strany IŽP. Niektorí občania ich už absolvovali.