Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Martin Barník

Výsledky predčasných parlamentných volieb v obci Hrádok

Vo volebnom okrsku bolo zapísaných 601 voličov. Volebná komisia spolu vydala 456 volebných obálok, z čoho bolo 453 platných hlasov a 3 neplatné.

Víťazom v Hrádku sa stala strana Smer-SSD so ziskom 143 hlasov, nasleduje Hlas-SD so 70 hlasmi, a prvú trojku uzatvára strana Progresívne Slovensko a 67 hlasov.

Ďalej nasledujú:

SNS – 31 hlasov
Republika a OĽaNO – 29 hlasov
SaS – 25 hlasov
KDH – 19 hlasov
Demokrati – 13 hlasov
Sme rodina – 12 hlasov
ĽSNS – 10 hlasov
KSS a Piráti – 2 hlasy
Spravodlivosť – 1 hlas

Všetky ostatné strany nedostali ani jeden hlas.


vlajka hrádku

Správa zo zasadnutia OZ, 21.9. 2023

Na zasadnutí OZ, konanom vo štvrtok 21.9. 2023 sa zúčastnilo 6 poslancov, neprítomný bol Igor Opet.

Starosta informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu na fotovoltiku, ktorú poslanci schválili na predchádzajúcich zasadnutiach, doposiaľ nebola schválená. Ďalej informoval o komunikácii so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom žiadosti o povolenie uložiť nový vodovod do parcely v správe SPF. Táto doposiaľ nebola schválená a SPF si vyžiadal dokumenty, ktoré mu obec dodá.

Hlavná kontrolórka a účtovníčka informovali o súčasnom stave rozpočtu a o jeho reálnom čerpaní.

Obec bola nútená odstúpiť od zmluvy o zriadení nového detského ihriska, kvôli neúmerne vysokej spoluúčasti, ktorá sa šplhala k sume 25 000€. Súčasný stav ihriska pri OcÚ teda obec zabezpečila svojpomocne.

Poslanec T. Tekula navrhol zriadiť kameru na hlavnú cestu, bude sa zvažovať možnosť a miesto jej zapojenia.

Prenájom barových priestorov na ihrisku – súčasná nájomníčka Martina Jedličková vypovedala nájomnú zmluvu ku dňu 31.12. 2023. O novú nájomnú zmluvu požiadala iba Veronika Steineckerova, bytom Hôrka. OZ túto žiadosť schválilo počtom 6/6.

Previedli sa viaceré práce na cintoríne, ktorých iniciátormi a realizátormi boli poslanci M.Barník, J.Kadlec, so starostom a farským úradom. O nich budeme informovať v samostatnom článku na konci roka. Starosta vyjednal s Povodím Váhu čistenie potoka na tento rok v strednej časti obce a celý úsek Povodie prisľúbilo vyčistiť na budúci rok.

Plánované akcie – diskotéka v KD (14.10.) a mesiac úcty k starším (21.10.).

Zasadnutie OZ

21.9. 2023 o 17:00 sa na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s programom:

a) rozšírenie vodovodu
b) detské ihrisko
c) čerpanie a úprava rozpočtu

Zasadanie OZ je v zmysle zákona verejné. Vaše návrhy a pripomienky môžete napísať na hradok@obechradok.sk

Hrádocký fotograf

Krásy Hrádku a jeho okolia už dlhšiu dobu umelecky zachytáva objektívom fotoaparátu náš rodák a občan Jozef Jurík. Tento rok sa zapojil do súťaže AMFO Trenčianskeho kraja, kde získal niekoľko ocenení, okrem iného čestné uznanie za fotografiu Nemý dialóg. V období od 15. júna do 21. júla 2023 môžete aj jeho fotografie vidieť na výstave vo výstavných priestoroch TSK v Trenčíne (Ulica K dolnej stanici 7282/20A).

Viac info nájdete tu

Správa zo zasadnutia OZ 16.6. 2023

Na zasadnutí OZ sa zúčastnili poslanci Martin Barník, Juraj Kadlec, Tomáš Tekula a Miriam Grófová. Prerokovali sa nasledujúce body:

Na začiatku dediny smerom od Hôrky sa vybuduje nové verejné osvetlenie a zároveň sa zváži dokončenie odvodenia na miestach, kde majú vyrásť nové domy. Žiada o to investor.

Poslanci počtom 4/4 schválili návrh Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce, návrh nájdete v prílohe tohto článku.

Od 3. júla sa začne s kompletnou obnovou hlavnej cesty medzi Hôrkou a Hrádkom. Práce sa predpokladajú ukončiť za jeden mesiac.

Na základe rokovaní predošlých zastupiteľstiev obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie fotovoltických panelov na strechu OcÚ, spravilo sa dvojmiestne parkovisko pred poštou a dal sa spraviť odhad ceny obecného pozemku, na ktorom má investor záujem vybudovať menšie sociálne zariadenie. Po odstránení starého prístrešku nad domom smútku sa vybudoval nový, väčší. Obec už dávnejšie podávala žiadosť o vyčistenie potoka, no Povodia Váhu to prisľúbili vykonať až budúci rok, preto obec svojpomocne zabezpečila aspoň jeho kosenie.

Osadí sa nová kamera na konci dediny smerom na Tematín.

Poslanci jednomyseľne schválili zvýšenie poplatku za prenájom obecného pozemku a tiež aj žiadosť o vypratanie jednej obecnej parcely.

Starosta upozornil na viacero bodov, s ktorými sa bude musieť obec v najbližšom období vyrovnať:  najmä vďaka zásahu štátu sa podielové dane, ktoré doteraz obec dostávala vo výške približne 24 000€ znížili na sumu približne 7000€.

Obec pripravuje oslavu hodov v dátume 19. a 20. augusta.

Zasadnutie OZ

V piatok 16. júna 2023 sa o 17:00 na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

a) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b) odpredaj obecných pozemkov občanom, ktorí o to požiadali
c) vybudovanie osvetlenia a dokončenie odvodnenia na Výhone
d) činnosti a stanoviská hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2022 a k čerpaniu rozpočtu
e) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné. Návrhy a pripomienky môžete doručiť aj vy, mailom alebo osobne.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V piatok, 17.3. 2023, sa na OcÚ v Hrádku o 17:00 hod. uskutoční druhé zasadnutie OZ s nasledovným programom:

a) odkúpenie obecných pozemkov občanmi, ktorí o to požiadali
b) prerokovanie projektov na rozšírenie vodovodu a projektu na solárny ohrev vody pre škôlku
c) schválenie kontokorentného úveru
d) úprava nájmov nebytových priestorov
e) správa činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
f) čerpanie rozpočtu a jeho úprava
g) inventarizácia
h) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné a verejnosť môže prispieť svojimi pripomienkami a návrhmi na prerokovanie.