Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Martin Barník

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Hrádok

Celkový počet zapísaných voličov vo volebnom okrsku bol 615, z čoho sa volieb zúčastnilo 229 a z nich 220 odovzdalo platný hlas. Z platných hlasov vznikli nasledovné výsledky:

 1. Smer-SD – 66 hlasov
 2. PS – 48 hlasov
 3. Republika – 37 hlasov
 4. Hlas-SD – 14 hlasov
 5. SaS a Demokrati – 13 hlasov
 6. KDH – 11 hlasov
 7. Kresťanská únia – 8 hlasov
 8. SNS – 5 hlasov
 9. Zdravý rozum – 2 hlasy
 10. KSS, Slovenský patriot a ĽSNS – 1 hlas

Dane a poplatky

Od 17.4. do 26.4. sa budú na Obecnom úrade vyberať poplatky a dane za odpad, psa a spotrebu vody. Prosíme o dodržanie termínu.

Práce na cintoríne

Za posledné roky sa na cintoríne urobilo viacero prác:

Najvýraznejšou zmenou prešiel Dom smútku, konkrétne jeho prístrešok, ktorý zatekal, nakláňal sa a hrozilo jeho zrútenie. Celý starý prístrešok sa zbúral a na jeho mieste sa postavil nový, ktorý sa rozšíril do dĺžky aj šírky. Pribudli tu aj dva nápisy: „Odpočívajte v pokoji“ a „Vzdajte úctu zosnulým.“

Za Domom smútku sa v dvoch radoch vybudovali zatrávňovacie chodníky smerom ku zadnému vchodu. Tam sa po celej dĺžke opravil plot a postavila sa nová brána, aby sa zabránilo prenikaniu divej zveri na teritórium cintorína.  Zadná časť cintorína prešla aj vizuálnou úpravou, keď sa zrekultivovali a očistili brehy pri spodnom aj vrchnom plote.

Odstránili sa nepoužívané schody pri soche Panny Márie a na tomto mieste vzniká galéria krížov. Ide o vzácne zliatinové kríže, najstaršie z prvej polovice 19. storočia. Väčšina z nich bola nájdená pri oprave plotu, pohodené za ohradou cintorína. Boli zreštaurované a umiestnené na reprezentatívne miesto. Podarilo sa vypátrať a obnoviť hroby rodičov prvého hrádockého dekana Štefana Karabu – Jána Karabu a Márie Karabovej rod. Fohelthon. Ide o sochu sv. Barbory (patrónky umierajúcich) a pomník so zliatinovým krížom a lebkou, ktoré boli umiestnené pri schodoch. Celá zostava sa zreštaurovala a vrátila na pôvodné miesto.  V hornej časti cintorína sa obnovili hroby Kolomana Feherváryho (hrádockého dekana) a Štefana Putaniča (hrádockého rechtora). Zreštaurovať sa podarilo aj centrálny kríž, pod ktorým je pochovaný dekan Jozef Maločaj.

Plány do blízkej budúcnosti: rozpracovaný je projekt virtuálneho cintorína.

Výsledky 1. kola prezidentských volieb v Hrádku

Hradčania v prvom kole prezidentských volieb hlasovali takto:

Volebná účasť dosiahla 60,1%, prišlo 357 voličov

 1. Peter Pellegrini, 175 hlasov
 2. Ivan Korčok, 138 hlasov
 3. Štefan Harabin, 28 hlasov
 4. Ján Kubiš, 8 hlasov
 5. Igor Matovič, 4 hlasy
 6. Marian Kotleba a Patrik Dubovský, 2 hlasy

Správa zo zasadnutia OZ 15.3. 2024

Poslanci sa mimoriadne zišli v zostave Martin Barník, Marcel Masarik, Juraj Kadlec, Peter Mistrík a Igor Opet ešte vo februári aby prerokovali niekoľko bodov, ktoré posunú Hrádok výrazne dopredu.

Obsah schôdze:

Peter Mistrík, ako náhradník zložil poslanecký sľub a stal sa tak poslancom OZ Hrádok. Poslanec Tomáš Tekula sa mandátu vzdal a prvý náhradník Marek Masár sa svojho postu odmietol ujať.

Následne starosta informoval o významných krokoch, ktoré sa týkajú kanalizácie. Investičná spoločnosť stavajúca novostavby od Hrádku smerom na Hôrku bude pre svoje účely budovať čističku odpadových vôd. Absencia čističky je hlavnou brzdou výstavby kanalizácie v našej obci. Na základe rokovaní starostu R. Beňa so spoločnosťou sa rozbieha projekt výstavby spoločnej čističky odpadových vôd na konci cesty vedúcej od hlavnej cesty ku Kačínu, na ľavej strane. Čistička bude mať kapacitu 1000 ekvivalentov – čo zodpovedá pre cca viac ako 1000 používateľov. Výpust čističky bude smerovať k existujúcej čističke pri diaľničnom odpočívadle. Keď sa podarí vybudovať túto ČOV, bude môcť obec podávať žiadosti o dobudovanie kanalizácie a následne jej zapojenie do novej čističky. Poslanci tento plán jednomyseľne podporili.

Výstavba multifunkčného ihriska – obec za 1€/m2 odkúpila pozemok v novobudovanej štvrti na vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bude stáť za prvými domami, smerom od Hôrky na pravej strane od hlavnej cesty. Súčasťou ihriska bude šatňa so sprchou, wc, parkovisko a zeleň. Pozemok na vybudovanie ihriska vyrokoval a zabezpečil starosta R. Beňo.

Plán nového ihriska

Riadne zasadanie OZ sa konalo 15. marca za prítomnosti poslancov Barníka, Masarika, Kadleca, Mistríka a Grófovej, neprítomní boli poslanci Opet a Juráková.

Obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške 102 000€. Prítomní poslanci tiež súhlasili s predajom obecného pozemku pre občana, ktorý o to požiadal, schválili návrh kroniky za roky 2021, 2022 a 2023, ktorú predložil kronikár M. Barník a zobralo na vedomie že pani R. Grófová odstúpila od požiadavky prenajať si od obce byt v KD.

Poslanci počtom 5/5 súhlasili so zmenou vyvážania veľkoobjemových kontajnerov, umiestnených na cintoríne a na ceste smerom na Tematín. Keďže tieto kontajnery boli neustále a aj napriek opatreniam využívané občanmi, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, a tým pádom sme sa na likvidácii ich odpadu podieľali my všetci, budú tieto kontajnery odstránené. Neúmerne zaťažovali obecný rozpočet. Za rok dokázali vyprodukovať takmer 50 ton odpadu. Cena uloženia jednej tony je 60€, k čomu treba ešte pripočítať náklady na manipuláciu s kontajnermi a ich vývoz. Situácia na cintoríne sa bude riešiť umiestnením smetiakov na separovaný zber a zavedením kamier, aby sa predišlo ukladaniu odpadu na pôvodné miesta veľkoobjemových kontajnerov, prípadne vyhadzovaniu odpadu za oplotenie cintorína. Nový separovaný odpad bude vyvážaný spolu s ostatným odpadom v obci. Náhrada za kontajnery na ceste na Tematín pre majiteľov chatiek a záhradkárov sa bude pravdepodobne riešiť novým oploteným zberným miestom. Kým nepadne definitívne rozhodnutie, doterajšie kontajnery sa rušiť nebudú. Obec bude aj naďalej pokračovať v občasnom hromadnom zbere veľkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Plánované akcie: Zábava na Veľkonočnú nedeľu o 20:00
30.4. – stavanie mája
12.5. Deň matiek
1.6. – MDD

Výsledky predčasných parlamentných volieb v obci Hrádok

Vo volebnom okrsku bolo zapísaných 601 voličov. Volebná komisia spolu vydala 456 volebných obálok, z čoho bolo 453 platných hlasov a 3 neplatné.

Víťazom v Hrádku sa stala strana Smer-SSD so ziskom 143 hlasov, nasleduje Hlas-SD so 70 hlasmi, a prvú trojku uzatvára strana Progresívne Slovensko a 67 hlasov.

Ďalej nasledujú:

SNS – 31 hlasov
Republika a OĽaNO – 29 hlasov
SaS – 25 hlasov
KDH – 19 hlasov
Demokrati – 13 hlasov
Sme rodina – 12 hlasov
ĽSNS – 10 hlasov
KSS a Piráti – 2 hlasy
Spravodlivosť – 1 hlas

Všetky ostatné strany nedostali ani jeden hlas.


vlajka hrádku

Správa zo zasadnutia OZ, 21.9. 2023

Na zasadnutí OZ, konanom vo štvrtok 21.9. 2023 sa zúčastnilo 6 poslancov, neprítomný bol Igor Opet.

Starosta informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu na fotovoltiku, ktorú poslanci schválili na predchádzajúcich zasadnutiach, doposiaľ nebola schválená. Ďalej informoval o komunikácii so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom žiadosti o povolenie uložiť nový vodovod do parcely v správe SPF. Táto doposiaľ nebola schválená a SPF si vyžiadal dokumenty, ktoré mu obec dodá.

Hlavná kontrolórka a účtovníčka informovali o súčasnom stave rozpočtu a o jeho reálnom čerpaní.

Obec bola nútená odstúpiť od zmluvy o zriadení nového detského ihriska, kvôli neúmerne vysokej spoluúčasti, ktorá sa šplhala k sume 25 000€. Súčasný stav ihriska pri OcÚ teda obec zabezpečila svojpomocne.

Poslanec T. Tekula navrhol zriadiť kameru na hlavnú cestu, bude sa zvažovať možnosť a miesto jej zapojenia.

Prenájom barových priestorov na ihrisku – súčasná nájomníčka Martina Jedličková vypovedala nájomnú zmluvu ku dňu 31.12. 2023. O novú nájomnú zmluvu požiadala iba Veronika Steineckerova, bytom Hôrka. OZ túto žiadosť schválilo počtom 6/6.

Previedli sa viaceré práce na cintoríne, ktorých iniciátormi a realizátormi boli poslanci M.Barník, J.Kadlec, so starostom a farským úradom. O nich budeme informovať v samostatnom článku na konci roka. Starosta vyjednal s Povodím Váhu čistenie potoka na tento rok v strednej časti obce a celý úsek Povodie prisľúbilo vyčistiť na budúci rok.

Plánované akcie – diskotéka v KD (14.10.) a mesiac úcty k starším (21.10.).

Zasadnutie OZ

21.9. 2023 o 17:00 sa na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s programom:

a) rozšírenie vodovodu
b) detské ihrisko
c) čerpanie a úprava rozpočtu

Zasadanie OZ je v zmysle zákona verejné. Vaše návrhy a pripomienky môžete napísať na hradok@obechradok.sk

Hrádocký fotograf

Krásy Hrádku a jeho okolia už dlhšiu dobu umelecky zachytáva objektívom fotoaparátu náš rodák a občan Jozef Jurík. Tento rok sa zapojil do súťaže AMFO Trenčianskeho kraja, kde získal niekoľko ocenení, okrem iného čestné uznanie za fotografiu Nemý dialóg. V období od 15. júna do 21. júla 2023 môžete aj jeho fotografie vidieť na výstave vo výstavných priestoroch TSK v Trenčíne (Ulica K dolnej stanici 7282/20A).

Viac info nájdete tu