Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Činnosť OZ

vlajka hrádku

Správa zo zasadnutia OZ, 21.9. 2023

Na zasadnutí OZ, konanom vo štvrtok 21.9. 2023 sa zúčastnilo 6 poslancov, neprítomný bol Igor Opet.

Starosta informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu na fotovoltiku, ktorú poslanci schválili na predchádzajúcich zasadnutiach, doposiaľ nebola schválená. Ďalej informoval o komunikácii so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom žiadosti o povolenie uložiť nový vodovod do parcely v správe SPF. Táto doposiaľ nebola schválená a SPF si vyžiadal dokumenty, ktoré mu obec dodá.

Hlavná kontrolórka a účtovníčka informovali o súčasnom stave rozpočtu a o jeho reálnom čerpaní.

Obec bola nútená odstúpiť od zmluvy o zriadení nového detského ihriska, kvôli neúmerne vysokej spoluúčasti, ktorá sa šplhala k sume 25 000€. Súčasný stav ihriska pri OcÚ teda obec zabezpečila svojpomocne.

Poslanec T. Tekula navrhol zriadiť kameru na hlavnú cestu, bude sa zvažovať možnosť a miesto jej zapojenia.

Prenájom barových priestorov na ihrisku – súčasná nájomníčka Martina Jedličková vypovedala nájomnú zmluvu ku dňu 31.12. 2023. O novú nájomnú zmluvu požiadala iba Veronika Steineckerova, bytom Hôrka. OZ túto žiadosť schválilo počtom 6/6.

Previedli sa viaceré práce na cintoríne, ktorých iniciátormi a realizátormi boli poslanci M.Barník, J.Kadlec, so starostom a farským úradom. O nich budeme informovať v samostatnom článku na konci roka. Starosta vyjednal s Povodím Váhu čistenie potoka na tento rok v strednej časti obce a celý úsek Povodie prisľúbilo vyčistiť na budúci rok.

Plánované akcie – diskotéka v KD (14.10.) a mesiac úcty k starším (21.10.).

Zasadnutie OZ

21.9. 2023 o 17:00 sa na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s programom:

a) rozšírenie vodovodu
b) detské ihrisko
c) čerpanie a úprava rozpočtu

Zasadanie OZ je v zmysle zákona verejné. Vaše návrhy a pripomienky môžete napísať na hradok@obechradok.sk

Správa zo zasadnutia OZ 16.6. 2023

Na zasadnutí OZ sa zúčastnili poslanci Martin Barník, Juraj Kadlec, Tomáš Tekula a Miriam Grófová. Prerokovali sa nasledujúce body:

Na začiatku dediny smerom od Hôrky sa vybuduje nové verejné osvetlenie a zároveň sa zváži dokončenie odvodenia na miestach, kde majú vyrásť nové domy. Žiada o to investor.

Poslanci počtom 4/4 schválili návrh Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce, návrh nájdete v prílohe tohto článku.

Od 3. júla sa začne s kompletnou obnovou hlavnej cesty medzi Hôrkou a Hrádkom. Práce sa predpokladajú ukončiť za jeden mesiac.

Na základe rokovaní predošlých zastupiteľstiev obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie fotovoltických panelov na strechu OcÚ, spravilo sa dvojmiestne parkovisko pred poštou a dal sa spraviť odhad ceny obecného pozemku, na ktorom má investor záujem vybudovať menšie sociálne zariadenie. Po odstránení starého prístrešku nad domom smútku sa vybudoval nový, väčší. Obec už dávnejšie podávala žiadosť o vyčistenie potoka, no Povodia Váhu to prisľúbili vykonať až budúci rok, preto obec svojpomocne zabezpečila aspoň jeho kosenie.

Osadí sa nová kamera na konci dediny smerom na Tematín.

Poslanci jednomyseľne schválili zvýšenie poplatku za prenájom obecného pozemku a tiež aj žiadosť o vypratanie jednej obecnej parcely.

Starosta upozornil na viacero bodov, s ktorými sa bude musieť obec v najbližšom období vyrovnať:  najmä vďaka zásahu štátu sa podielové dane, ktoré doteraz obec dostávala vo výške približne 24 000€ znížili na sumu približne 7000€.

Obec pripravuje oslavu hodov v dátume 19. a 20. augusta.

Zasadnutie OZ

V piatok 16. júna 2023 sa o 17:00 na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

a) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b) odpredaj obecných pozemkov občanom, ktorí o to požiadali
c) vybudovanie osvetlenia a dokončenie odvodnenia na Výhone
d) činnosti a stanoviská hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2022 a k čerpaniu rozpočtu
e) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné. Návrhy a pripomienky môžete doručiť aj vy, mailom alebo osobne.

Správa zo zasadnutia OZ 17.3. 2023

Na zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov a hl. kontrolórka. Poslankyňa M. Grófová sa ospravedlnila.

Po úvodných náležitostiach poslanci jednomyseľne odsúhlasili predaj pozemkov občanom, ktorí o to požiadali (M. Pagáč a S. Masár). Následne sa zaoberali prípravou projektu na novú vetvu vodovodu. Poslanci tento projekt podporili 6/6. Starosta ale informoval, že na rozbehnutie projektu je potrebný súhlas Slovenského pozemkového fondu. Pre komplikovaný prístup zo strany SPF (mnohí ste mohli postrehnúť medializované problémy), sme stále nedostali ich vyjadrenie. Ďalším bodom bola diskusia o solárnom zdroji elektriny a fotovoltaických systémoch. Ich realizácia bude závisieť od vypracovania projektov a od aktuálnych výziev.

Poslanci jednohlasne schválili obci kontokorentný úver, teda úver, ktorý poskytuje možnosť čerpať z účtu peniaze aj v prípade, že na účte nemá dostatočnú hotovosť. Tiež jednohlasne schválili predĺženie nájomnej zmluvy baru na ihrisku. Následne diskutovali o výške nájomného pre priestory, ktoré obec poskytuje. Poslanci Opet, Masarik a Tekula hlasovali za odloženie zvýšenia nájmu o rok, poslanci Barník, Kadlec a Juráková sa zdržali pri hlasovaní o odložení zvýšenia nájmu.

Počtom 6/6 stanovili poplatok v škôlke na 20€, na návrh vedenia škôlky a so súhlasom rodičov. Rovnakým počtom schválili preplatenie škody po vlámaní sa do šatní TJ Hrádok.

Následne OZ diskutovalo o pripravovaných akciách ako sú:

Stavanie Mája – 29.4.
Deň matiek – 14.5.
Noc kostolov – 2.6.
MDD – 3.6.

Starosta informoval o nasledujúcich akciách, ktoré sa pripravujú:

Rekonštrukcia prístrešku na Dome smútku – súčasný prístrešok pre nevyhovujúci technický stav bude treba nahradiť novým.
Možnosť vybudovania dvojmiestneho parkoviska pred poštou – čiastočne tak odbremeniť ulicu, ktorá v čase úradných hodín pošty býva upchatá.
Zmeny zberu odpadu – od 1.4. spoločnosť zabezpečujúca vývoz odpadu mení jeho systém, z obce budú odstránené veľké kontajnery na separovaný zber (tetrapaky, kov, papier) a tieto sa budú odvážať spred domov, tak ako je zvykom vyvážať plasty. Kontajnery na sklo zostanú.

Diskutovalo sa aj o zveri na cintoríne, kde v prvom rade prosíme všetkých, aby zatvárali obe brány, a tiež padol návrh na zavedenie elektrického oplotku na odplašenie zvery, keďže oprava celého plota okolo cintorína sa ukázala ako neúčinná a zver naďalej ničí cintorín a jeho výzdobu.

Obec požiadala o čistenie potoka, na odpoveď Povodia Váhu čakáme.

Správa zo zasadnutia OZ

Dňa 25.11. 2022 sa na obecnom úrade v Hrádku zišlo nové zastupiteľstvo, ktoré vzišlo z komunálnych volieb konaných dňa 29.10. 2022. Prítomní boli: starosta, všetci poslanci, zapisovateľka a hlavná kontrolórka. Na úvod boli oboznámení s výsledkom volieb, ktoré skončili nasledovne:

Starosta obce

Kandidátpočet hlasov
Ing. Rastislav Beňo265
Rastislav Vašíček154

Obecné zastupiteľstvo

Kandidátpočet hlasov
Mgr. Martin Barník228
Juraj Kadlec221
Marcel Masarik210
Igor Opet198
Miriama Grófová197
Ing. Veronika Juráková195
Tomáš Tekula188
Marek Masár154
Peter Mistrík145
Rastislav Vašíček140
Miriam Dominová130
Marek Fančovič97

Následne starosta a poslanci zložili sľuby a prevzali si osvedčenia o zvolení. V prvých bodoch programu, boli poslanec Juraj Kadlec poverený za zástupcu starostu a zároveň za poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ a poslanec Martin Barník bol poverený sobášením a za sobášne dni sa stanovili piatok a sobota. Juraj Kadlec bol tiež menovaný za predsedu mandátovej a návrhovej komisie, ktorej členovia sú V. Juráková a I. Opet.

Kanalizácia

Aj na žiadosti občanov a pre informovanosť bol do rokovania zaradený bod „kanalizácia,“ kde starosta hovoril o aktuálnom stave. Celá stavba a realizácia kanalizácie závisí od vypísaných výziev a dotácií, keďže celková cena potrebná na kompletné vybudovanie kanalizácie v obci je v objeme cca 5 miliónov eur. Aktuálna výzva na predkladanie projektov je vo výške 30 miliónov. Z čoho vyplýva, že Hrádok by musel dostať šestinu sumy výzvy určenej pre celé Slovensko, čo je žiaľ nereálne. Navyše na úspešnosť v projektoch je nevyhnuté mať čističku odpadových vôd.

Nové komunikácie/vodovod

V novej štvrti od lúčanskej strany ostáva dokončiť miestnu komunikáciu, na ktorej nie je zavedená kanalizácia, a tak sa o realizácii asfaltového koberca vedie už dlhšie diskusia. Keďže nie je jasné, či a kedy vyjdú výzvy na predkladanie projektov, OZ jednomyseľne prijalo návrh vypracovať projekt na novú vetvu vodovodu, ktorú bude Hrádok potrebovať, aby dokázal vodou zásobovať novú štvrť, ktorá sa začne budovať v lete 2023. Následne sa na ďalšom rokovaní k obom projektom vráti a aj na základe výziev rozhodne, ktorý a kedy sa bude realizovať.

Predaj pozemkov

OZ jednomyseľne súhlasilo s predajom obecných pozemkov občanom, ktorí o to požiadali. OZ sa zároveň informovalo, u majiteľov susedných parciel, či s predajom súhlasia.

Poplatky za odpad a vodu

Kopaničiarska odpadová spoločnosť Marius Pedersen zvýšila cenu jednej tony uloženého odpadu, z tohto dôvodu muselo OZ pristúpiť k zvýšeniu ceny za odpad, a to na 33€/os. Cena v ostatných obciach mikroregiónu sa zvýšila v priemere o 10€/os. Odôvodnenie a vyjadrenie odpadovej spoločnosti si môžete prečítať v prílohe 1. Cenu vody OZ jednomyseľne stanovilo na 0,70€.

Plán a činnosť hlavného kontrolóra

Hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti a stanovisko k rozpočtu. Poslanci jej správy zobrali na vedomie a podporili hlasovaním 7/7.

Rozpočet

Poslanci počtom 7/7 schválili návrh rozpočtu obce na rok 2023. Rozpočet si pozriete v prílohe 2.

Platby za stravovanie v škôlke

OZ jednomyseľne stanovilo cenu stravovania v MŠ od 1.1. 2023 na 2,10€/deň.

Výstavba za novou štvrťou smerom od Hôrky

Na žiadosť poslankyne V. Jurákovej, starosta informoval o aktuálnom stave pripraveného projektu, v rámci ktorého developer ráta s výstavbou 43 rodinných domov, skleníkov, fotovoltaických polí, či elektronabíjačky pre autá. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na leto 2023. Tento projekt je pripravený a schválený, pozemky sú už dlhú dobu vo vlastníctve developera a preto obec nevie termíny a zámery developera ovplyvniť. Spoločnosť však prejavila ochotu informovať občanov o pripravených projektoch napr. na verejnej schôdzi.

Žiadosť o navýšenie rozpočtu TJ Hrádok

Poslanec T. Tekula predniesol návrh na navýšenie rozpočtu pre TJ Hrádok, ktorý si môžete prečítať v prílohe 3.

Odkúpenie pozemku

Poslanec T. Tekula navrhol, aby obec odkúpila pozemok od J. Kopúnovej v areáli miestneho ihriska. Po diskusii návrh nezískal podporu OZ a nebude sa realizovať.

Nová web stránka

Poslanec M. Barník informoval o zriadení novej webovej stránky obce a aj o zriadení oficiálnej facebookovej skupiny a požiadal poslancov o pomoc a aktivitu pri propagovaní nových webových sídel obce.

Mikuláš

Poslankyňa V. Juráková informovala o pripravovanej mikulášskej akcii.