Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Správa zo zasadnutia OZ 17.3. 2023

Na zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov a hl. kontrolórka. Poslankyňa M. Grófová sa ospravedlnila.

Po úvodných náležitostiach poslanci jednomyseľne odsúhlasili predaj pozemkov občanom, ktorí o to požiadali (M. Pagáč a S. Masár). Následne sa zaoberali prípravou projektu na novú vetvu vodovodu. Poslanci tento projekt podporili 6/6. Starosta ale informoval, že na rozbehnutie projektu je potrebný súhlas Slovenského pozemkového fondu. Pre komplikovaný prístup zo strany SPF (mnohí ste mohli postrehnúť medializované problémy), sme stále nedostali ich vyjadrenie. Ďalším bodom bola diskusia o solárnom zdroji elektriny a fotovoltaických systémoch. Ich realizácia bude závisieť od vypracovania projektov a od aktuálnych výziev.

Poslanci jednohlasne schválili obci kontokorentný úver, teda úver, ktorý poskytuje možnosť čerpať z účtu peniaze aj v prípade, že na účte nemá dostatočnú hotovosť. Tiež jednohlasne schválili predĺženie nájomnej zmluvy baru na ihrisku. Následne diskutovali o výške nájomného pre priestory, ktoré obec poskytuje. Poslanci Opet, Masarik a Tekula hlasovali za odloženie zvýšenia nájmu o rok, poslanci Barník, Kadlec a Juráková sa zdržali pri hlasovaní o odložení zvýšenia nájmu.

Počtom 6/6 stanovili poplatok v škôlke na 20€, na návrh vedenia škôlky a so súhlasom rodičov. Rovnakým počtom schválili preplatenie škody po vlámaní sa do šatní TJ Hrádok.

Následne OZ diskutovalo o pripravovaných akciách ako sú:

Stavanie Mája – 29.4.
Deň matiek – 14.5.
Noc kostolov – 2.6.
MDD – 3.6.

Starosta informoval o nasledujúcich akciách, ktoré sa pripravujú:

Rekonštrukcia prístrešku na Dome smútku – súčasný prístrešok pre nevyhovujúci technický stav bude treba nahradiť novým.
Možnosť vybudovania dvojmiestneho parkoviska pred poštou – čiastočne tak odbremeniť ulicu, ktorá v čase úradných hodín pošty býva upchatá.
Zmeny zberu odpadu – od 1.4. spoločnosť zabezpečujúca vývoz odpadu mení jeho systém, z obce budú odstránené veľké kontajnery na separovaný zber (tetrapaky, kov, papier) a tieto sa budú odvážať spred domov, tak ako je zvykom vyvážať plasty. Kontajnery na sklo zostanú.

Diskutovalo sa aj o zveri na cintoríne, kde v prvom rade prosíme všetkých, aby zatvárali obe brány, a tiež padol návrh na zavedenie elektrického oplotku na odplašenie zvery, keďže oprava celého plota okolo cintorína sa ukázala ako neúčinná a zver naďalej ničí cintorín a jeho výzdobu.

Obec požiadala o čistenie potoka, na odpoveď Povodia Váhu čakáme.