Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Admin

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY V HRÁDKU

Riaditeľka MŠ Hrádok oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do Materskej
školy v Hrádku v školskom roku 2024/2025,
že tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa je k dispozícii vo vestibule budovy MŠ alebo na webovej
stránke obce Hrádok.
Vyplnenú žiadosť, vrátane potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast, ktoré je súčasťou žiadosti,
odovzdajte osobne v MŠ v dňoch zápisu, ktorý sa uskutoční
06.05. – 07.05. 2024 v čase od 13:00 – 16:00 hod.
Prítomnosť dieťaťa je vhodná.
Na zápis si zákonný zástupca prinesie OP a rodný list dieťaťa na overenie osobných údajov
nahliadnutím.
Žiadosť je možné doručiť aj poštou.
Kontakt: 032/7776 218; ms.hradok@azet.sk
Materská škola Hrádok, 916 33 Hrádok 149

Podmienky prijímania detí do MŠ


V zmysle Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 341/2023
Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, v súlade so Školským poriadkom MŠ
Hrádok, do spádovej MŠ sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma:
 dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávnie

Absolvovanie predprimárneho vzdelávania je POVINNÉ pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek
5 rokov do 31.8.2024, tzn., že rodičia „predškolákov“ majú povinnosť prihlásiť dieťa na
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doposiaľ nenavštevovalo MŠ.
Právo na prijatie do spádovej materskej školy má v šk. roku 2024/2025 dieťa, ktoré do
31.08. 2024 dovŕši štyri roky veku.

Po prijatí detí, ktoré sa prijímajú prednostne, budú prijímané deti :
 zostupne podľa veku – od najstarších po najmladšie
 s trvalým pobytom v obci Hrádok
 na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov
 ak je voľná kapacita možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov, takéto dieťa však
nesmie byť uprednostnené pred prijatím starších detí
Pred nástupom do MŠ by dieťa malo:

 mať základy samoobslužných návykov ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie
a hygienické návyky (bez plienky)
 byť spôsobilé vychádzať s inými deťmi; zaobísť sa na čas bez blízkej osoby
 disponovať veku primeranou slovnou zásobou; mať predstavu o tom, čo ho
čaká v novom prostredí

Správa zo zasadnutia OZ

Na úvod prebehla diskusia k bodom a projektom z predošlých zasadnutí. Dokončil sa projekt wi-fi pre teba, vďaka ktorému bude internet dostupný na vybraných miestach obce (napr. ihrisko, OcÚ, kostol…). Obec pokračuje v príprave na výstavbu nového vodovodu, SPF dal súhlas na prácach na ich pozemkoch. Výstavba novej štvrte smerom od Hôrky začne na jar roku 2024 a to budovaním inžinierskych sietí. Posledným bodom z minulého zastupiteľstva ostal bod o vyprataní obecného pozemku v strede dediny, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť dohodou, a preto ho bude treba riešiť právnou cestou.

Poslanci počtom 5/5 odsúhlasili začlenenie obce do novej Miestnej akčnej skupiny (združenie obcí), kvôli výhodnejšiemu čerpaniu financií – obec po novom patrí do Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

Poslanci počtom 5/5 schválili zmenu územného plánu, ktorá pôjde na náklady Villan Investu, zmena sa týka budovania oddychových zón a budovania eko objektov. Táto istá spoločnosť za výhodnú sumu prevedie na obec pozemok na vybudovanie multifunkčného ihriska (plán je rozloha 18x33m). Spoločnosť tiež plánuje vybudovať pre novú štvrť čističku odpadových vôd, čo by bola výhodná príležitosť pre spoluprácu s obcou, ktorá sa pre chýbajúcu čističku nemôže uchádzať o fondy na dobudovanie kanalizácie.

Z výjazdového rokovania vlády, ktoré prebehlo v Trenčíne 12.12. 2023, bolo obci pridelených 12000€, ktoré by sme chceli použiť na dobudovanie cesty v novej štvrti od Lúky.

Obec prenajala byt v obecnej bytovke pani L. Godálovej a byt v KD pani R. Grófovej.

HK predniesla správy o čerpaní financií a vykonaných kontrolách, čo poslanci zobrali na vedomie a schválili. Takisto počtom 5/5 schválili obecný rozpočet. Pripravované akcie: vítanie Nového roka, verejná schôdza (27.1.2024) a dobudovanie verejného osvetlenia na hlavnej ceste od Hôrky.

Uvažujete vy alebo vaši blízki, komu darovať 2% z vašich daní? Máme pre vás odpoveď! Našej škôlke!!!

I tento rok vás veľmi pekne prosíme o finančnú podporu touto formou. Stačí si stiahnuť/zobrať vo vestibule MŠ tlačivo, v ktorom sú už vyplnené údaje nášho OZ alebo poskytnúť tieto údaje vašej účtovníčke:

Názov: Združenie rodičov a priateľov školy Hrádok

Forma: Občianske združenie

IČO: 42025991

Adresa: 916 33 Hrádok 149

Tlačivo „Vyhlásenie“ i „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám dá Vaša účtovníčka, odovzdajte, prosím, do 30.4. na daňovom úrade alebo v MŠ.

Srdečne ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám peniažky venovali minulý rok i všetkým, ktorí nám ich venujú teraz. 

Stavebný úrad v Novom Meste nad Váhom

Stavebný úrad v Novom Meste nad Váhom bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený od 27.12.2023 až do 05.01.2024.
Stavebný úrad začne fungovať 08.01.2024. Podateľňa pre stavebný úrad bude otvorená od 03.01.2024.