Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obec

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY V HRÁDKU

Riaditeľka MŠ Hrádok oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do Materskej
školy v Hrádku v školskom roku 2024/2025,
že tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa je k dispozícii vo vestibule budovy MŠ alebo na webovej
stránke obce Hrádok.
Vyplnenú žiadosť, vrátane potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast, ktoré je súčasťou žiadosti,
odovzdajte osobne v MŠ v dňoch zápisu, ktorý sa uskutoční
06.05. – 07.05. 2024 v čase od 13:00 – 16:00 hod.
Prítomnosť dieťaťa je vhodná.
Na zápis si zákonný zástupca prinesie OP a rodný list dieťaťa na overenie osobných údajov
nahliadnutím.
Žiadosť je možné doručiť aj poštou.
Kontakt: 032/7776 218; ms.hradok@azet.sk
Materská škola Hrádok, 916 33 Hrádok 149

Podmienky prijímania detí do MŠ


V zmysle Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 341/2023
Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, v súlade so Školským poriadkom MŠ
Hrádok, do spádovej MŠ sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma:
 dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávnie

Absolvovanie predprimárneho vzdelávania je POVINNÉ pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek
5 rokov do 31.8.2024, tzn., že rodičia „predškolákov“ majú povinnosť prihlásiť dieťa na
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doposiaľ nenavštevovalo MŠ.
Právo na prijatie do spádovej materskej školy má v šk. roku 2024/2025 dieťa, ktoré do
31.08. 2024 dovŕši štyri roky veku.

Po prijatí detí, ktoré sa prijímajú prednostne, budú prijímané deti :
 zostupne podľa veku – od najstarších po najmladšie
 s trvalým pobytom v obci Hrádok
 na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov
 ak je voľná kapacita možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov, takéto dieťa však
nesmie byť uprednostnené pred prijatím starších detí
Pred nástupom do MŠ by dieťa malo:

 mať základy samoobslužných návykov ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie
a hygienické návyky (bez plienky)
 byť spôsobilé vychádzať s inými deťmi; zaobísť sa na čas bez blízkej osoby
 disponovať veku primeranou slovnou zásobou; mať predstavu o tom, čo ho
čaká v novom prostredí

Výsledky 1. kola prezidentských volieb v Hrádku

Hradčania v prvom kole prezidentských volieb hlasovali takto:

Volebná účasť dosiahla 60,1%, prišlo 357 voličov

 1. Peter Pellegrini, 175 hlasov
 2. Ivan Korčok, 138 hlasov
 3. Štefan Harabin, 28 hlasov
 4. Ján Kubiš, 8 hlasov
 5. Igor Matovič, 4 hlasy
 6. Marian Kotleba a Patrik Dubovský, 2 hlasy

Správa zo zasadnutia OZ 15.3. 2024

Poslanci sa mimoriadne zišli v zostave Martin Barník, Marcel Masarik, Juraj Kadlec, Peter Mistrík a Igor Opet ešte vo februári aby prerokovali niekoľko bodov, ktoré posunú Hrádok výrazne dopredu.

Obsah schôdze:

Peter Mistrík, ako náhradník zložil poslanecký sľub a stal sa tak poslancom OZ Hrádok. Poslanec Tomáš Tekula sa mandátu vzdal a prvý náhradník Marek Masár sa svojho postu odmietol ujať.

Následne starosta informoval o významných krokoch, ktoré sa týkajú kanalizácie. Investičná spoločnosť stavajúca novostavby od Hrádku smerom na Hôrku bude pre svoje účely budovať čističku odpadových vôd. Absencia čističky je hlavnou brzdou výstavby kanalizácie v našej obci. Na základe rokovaní starostu R. Beňa so spoločnosťou sa rozbieha projekt výstavby spoločnej čističky odpadových vôd na konci cesty vedúcej od hlavnej cesty ku Kačínu, na ľavej strane. Čistička bude mať kapacitu 1000 ekvivalentov – čo zodpovedá pre cca viac ako 1000 používateľov. Výpust čističky bude smerovať k existujúcej čističke pri diaľničnom odpočívadle. Keď sa podarí vybudovať túto ČOV, bude môcť obec podávať žiadosti o dobudovanie kanalizácie a následne jej zapojenie do novej čističky. Poslanci tento plán jednomyseľne podporili.

Výstavba multifunkčného ihriska – obec za 1€/m2 odkúpila pozemok v novobudovanej štvrti na vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bude stáť za prvými domami, smerom od Hôrky na pravej strane od hlavnej cesty. Súčasťou ihriska bude šatňa so sprchou, wc, parkovisko a zeleň. Pozemok na vybudovanie ihriska vyrokoval a zabezpečil starosta R. Beňo.

Plán nového ihriska

Riadne zasadanie OZ sa konalo 15. marca za prítomnosti poslancov Barníka, Masarika, Kadleca, Mistríka a Grófovej, neprítomní boli poslanci Opet a Juráková.

Obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške 102 000€. Prítomní poslanci tiež súhlasili s predajom obecného pozemku pre občana, ktorý o to požiadal, schválili návrh kroniky za roky 2021, 2022 a 2023, ktorú predložil kronikár M. Barník a zobralo na vedomie že pani R. Grófová odstúpila od požiadavky prenajať si od obce byt v KD.

Poslanci počtom 5/5 súhlasili so zmenou vyvážania veľkoobjemových kontajnerov, umiestnených na cintoríne a na ceste smerom na Tematín. Keďže tieto kontajnery boli neustále a aj napriek opatreniam využívané občanmi, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, a tým pádom sme sa na likvidácii ich odpadu podieľali my všetci, budú tieto kontajnery odstránené. Neúmerne zaťažovali obecný rozpočet. Za rok dokázali vyprodukovať takmer 50 ton odpadu. Cena uloženia jednej tony je 60€, k čomu treba ešte pripočítať náklady na manipuláciu s kontajnermi a ich vývoz. Situácia na cintoríne sa bude riešiť umiestnením smetiakov na separovaný zber a zavedením kamier, aby sa predišlo ukladaniu odpadu na pôvodné miesta veľkoobjemových kontajnerov, prípadne vyhadzovaniu odpadu za oplotenie cintorína. Nový separovaný odpad bude vyvážaný spolu s ostatným odpadom v obci. Náhrada za kontajnery na ceste na Tematín pre majiteľov chatiek a záhradkárov sa bude pravdepodobne riešiť novým oploteným zberným miestom. Kým nepadne definitívne rozhodnutie, doterajšie kontajnery sa rušiť nebudú. Obec bude aj naďalej pokračovať v občasnom hromadnom zbere veľkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Plánované akcie: Zábava na Veľkonočnú nedeľu o 20:00
30.4. – stavanie mája
12.5. Deň matiek
1.6. – MDD

Správa zo zasadnutia OZ

Na úvod prebehla diskusia k bodom a projektom z predošlých zasadnutí. Dokončil sa projekt wi-fi pre teba, vďaka ktorému bude internet dostupný na vybraných miestach obce (napr. ihrisko, OcÚ, kostol…). Obec pokračuje v príprave na výstavbu nového vodovodu, SPF dal súhlas na prácach na ich pozemkoch. Výstavba novej štvrte smerom od Hôrky začne na jar roku 2024 a to budovaním inžinierskych sietí. Posledným bodom z minulého zastupiteľstva ostal bod o vyprataní obecného pozemku v strede dediny, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť dohodou, a preto ho bude treba riešiť právnou cestou.

Poslanci počtom 5/5 odsúhlasili začlenenie obce do novej Miestnej akčnej skupiny (združenie obcí), kvôli výhodnejšiemu čerpaniu financií – obec po novom patrí do Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

Poslanci počtom 5/5 schválili zmenu územného plánu, ktorá pôjde na náklady Villan Investu, zmena sa týka budovania oddychových zón a budovania eko objektov. Táto istá spoločnosť za výhodnú sumu prevedie na obec pozemok na vybudovanie multifunkčného ihriska (plán je rozloha 18x33m). Spoločnosť tiež plánuje vybudovať pre novú štvrť čističku odpadových vôd, čo by bola výhodná príležitosť pre spoluprácu s obcou, ktorá sa pre chýbajúcu čističku nemôže uchádzať o fondy na dobudovanie kanalizácie.

Z výjazdového rokovania vlády, ktoré prebehlo v Trenčíne 12.12. 2023, bolo obci pridelených 12000€, ktoré by sme chceli použiť na dobudovanie cesty v novej štvrti od Lúky.

Obec prenajala byt v obecnej bytovke pani L. Godálovej a byt v KD pani R. Grófovej.

HK predniesla správy o čerpaní financií a vykonaných kontrolách, čo poslanci zobrali na vedomie a schválili. Takisto počtom 5/5 schválili obecný rozpočet. Pripravované akcie: vítanie Nového roka, verejná schôdza (27.1.2024) a dobudovanie verejného osvetlenia na hlavnej ceste od Hôrky.

Uvažujete vy alebo vaši blízki, komu darovať 2% z vašich daní? Máme pre vás odpoveď! Našej škôlke!!!

I tento rok vás veľmi pekne prosíme o finančnú podporu touto formou. Stačí si stiahnuť/zobrať vo vestibule MŠ tlačivo, v ktorom sú už vyplnené údaje nášho OZ alebo poskytnúť tieto údaje vašej účtovníčke:

Názov: Združenie rodičov a priateľov školy Hrádok

Forma: Občianske združenie

IČO: 42025991

Adresa: 916 33 Hrádok 149

Tlačivo „Vyhlásenie“ i „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám dá Vaša účtovníčka, odovzdajte, prosím, do 30.4. na daňovom úrade alebo v MŠ.

Srdečne ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám peniažky venovali minulý rok i všetkým, ktorí nám ich venujú teraz. 

Výsledky predčasných parlamentných volieb v obci Hrádok

Vo volebnom okrsku bolo zapísaných 601 voličov. Volebná komisia spolu vydala 456 volebných obálok, z čoho bolo 453 platných hlasov a 3 neplatné.

Víťazom v Hrádku sa stala strana Smer-SSD so ziskom 143 hlasov, nasleduje Hlas-SD so 70 hlasmi, a prvú trojku uzatvára strana Progresívne Slovensko a 67 hlasov.

Ďalej nasledujú:

SNS – 31 hlasov
Republika a OĽaNO – 29 hlasov
SaS – 25 hlasov
KDH – 19 hlasov
Demokrati – 13 hlasov
Sme rodina – 12 hlasov
ĽSNS – 10 hlasov
KSS a Piráti – 2 hlasy
Spravodlivosť – 1 hlas

Všetky ostatné strany nedostali ani jeden hlas.


vlajka hrádku

Správa zo zasadnutia OZ, 21.9. 2023

Na zasadnutí OZ, konanom vo štvrtok 21.9. 2023 sa zúčastnilo 6 poslancov, neprítomný bol Igor Opet.

Starosta informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu na fotovoltiku, ktorú poslanci schválili na predchádzajúcich zasadnutiach, doposiaľ nebola schválená. Ďalej informoval o komunikácii so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom žiadosti o povolenie uložiť nový vodovod do parcely v správe SPF. Táto doposiaľ nebola schválená a SPF si vyžiadal dokumenty, ktoré mu obec dodá.

Hlavná kontrolórka a účtovníčka informovali o súčasnom stave rozpočtu a o jeho reálnom čerpaní.

Obec bola nútená odstúpiť od zmluvy o zriadení nového detského ihriska, kvôli neúmerne vysokej spoluúčasti, ktorá sa šplhala k sume 25 000€. Súčasný stav ihriska pri OcÚ teda obec zabezpečila svojpomocne.

Poslanec T. Tekula navrhol zriadiť kameru na hlavnú cestu, bude sa zvažovať možnosť a miesto jej zapojenia.

Prenájom barových priestorov na ihrisku – súčasná nájomníčka Martina Jedličková vypovedala nájomnú zmluvu ku dňu 31.12. 2023. O novú nájomnú zmluvu požiadala iba Veronika Steineckerova, bytom Hôrka. OZ túto žiadosť schválilo počtom 6/6.

Previedli sa viaceré práce na cintoríne, ktorých iniciátormi a realizátormi boli poslanci M.Barník, J.Kadlec, so starostom a farským úradom. O nich budeme informovať v samostatnom článku na konci roka. Starosta vyjednal s Povodím Váhu čistenie potoka na tento rok v strednej časti obce a celý úsek Povodie prisľúbilo vyčistiť na budúci rok.

Plánované akcie – diskotéka v KD (14.10.) a mesiac úcty k starším (21.10.).

Zasadnutie OZ

21.9. 2023 o 17:00 sa na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s programom:

a) rozšírenie vodovodu
b) detské ihrisko
c) čerpanie a úprava rozpočtu

Zasadanie OZ je v zmysle zákona verejné. Vaše návrhy a pripomienky môžete napísať na hradok@obechradok.sk

Volebný preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce,

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konaní volieb, 

elektronicky (e-mailom) – vo forme elektronickej snímky žiadosti alebo v textovej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu.

Viac info nájdete na https://www.minv.sk/?nr23-preukaz

Kontakty pre žiadosť o vydanie a doručenie volebného preukazu:

hradok@obechradok.sk

tatiana.textorova@gmail.com