Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY V HRÁDKU

Riaditeľka MŠ Hrádok oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do Materskej
školy v Hrádku v školskom roku 2024/2025,
že tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa je k dispozícii vo vestibule budovy MŠ alebo na webovej
stránke obce Hrádok.
Vyplnenú žiadosť, vrátane potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast, ktoré je súčasťou žiadosti,
odovzdajte osobne v MŠ v dňoch zápisu, ktorý sa uskutoční
06.05. – 07.05. 2024 v čase od 13:00 – 16:00 hod.
Prítomnosť dieťaťa je vhodná.
Na zápis si zákonný zástupca prinesie OP a rodný list dieťaťa na overenie osobných údajov
nahliadnutím.
Žiadosť je možné doručiť aj poštou.
Kontakt: 032/7776 218; ms.hradok@azet.sk
Materská škola Hrádok, 916 33 Hrádok 149

Podmienky prijímania detí do MŠ


V zmysle Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 341/2023
Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, v súlade so Školským poriadkom MŠ
Hrádok, do spádovej MŠ sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma:
 dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávnie

Absolvovanie predprimárneho vzdelávania je POVINNÉ pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek
5 rokov do 31.8.2024, tzn., že rodičia „predškolákov“ majú povinnosť prihlásiť dieťa na
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doposiaľ nenavštevovalo MŠ.
Právo na prijatie do spádovej materskej školy má v šk. roku 2024/2025 dieťa, ktoré do
31.08. 2024 dovŕši štyri roky veku.

Po prijatí detí, ktoré sa prijímajú prednostne, budú prijímané deti :
 zostupne podľa veku – od najstarších po najmladšie
 s trvalým pobytom v obci Hrádok
 na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov
 ak je voľná kapacita možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov, takéto dieťa však
nesmie byť uprednostnené pred prijatím starších detí
Pred nástupom do MŠ by dieťa malo:

 mať základy samoobslužných návykov ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie
a hygienické návyky (bez plienky)
 byť spôsobilé vychádzať s inými deťmi; zaobísť sa na čas bez blízkej osoby
 disponovať veku primeranou slovnou zásobou; mať predstavu o tom, čo ho
čaká v novom prostredí