Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Správa zo zasadnutia OZ

Dňa 25.11. 2022 sa na obecnom úrade v Hrádku zišlo nové zastupiteľstvo, ktoré vzišlo z komunálnych volieb konaných dňa 29.10. 2022. Prítomní boli: starosta, všetci poslanci, zapisovateľka a hlavná kontrolórka. Na úvod boli oboznámení s výsledkom volieb, ktoré skončili nasledovne:

Starosta obce

Kandidátpočet hlasov
Ing. Rastislav Beňo265
Rastislav Vašíček154

Obecné zastupiteľstvo

Kandidátpočet hlasov
Mgr. Martin Barník228
Juraj Kadlec221
Marcel Masarik210
Igor Opet198
Miriama Grófová197
Ing. Veronika Juráková195
Tomáš Tekula188
Marek Masár154
Peter Mistrík145
Rastislav Vašíček140
Miriam Dominová130
Marek Fančovič97

Následne starosta a poslanci zložili sľuby a prevzali si osvedčenia o zvolení. V prvých bodoch programu, boli poslanec Juraj Kadlec poverený za zástupcu starostu a zároveň za poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ a poslanec Martin Barník bol poverený sobášením a za sobášne dni sa stanovili piatok a sobota. Juraj Kadlec bol tiež menovaný za predsedu mandátovej a návrhovej komisie, ktorej členovia sú V. Juráková a I. Opet.

Kanalizácia

Aj na žiadosti občanov a pre informovanosť bol do rokovania zaradený bod „kanalizácia,“ kde starosta hovoril o aktuálnom stave. Celá stavba a realizácia kanalizácie závisí od vypísaných výziev a dotácií, keďže celková cena potrebná na kompletné vybudovanie kanalizácie v obci je v objeme cca 5 miliónov eur. Aktuálna výzva na predkladanie projektov je vo výške 30 miliónov. Z čoho vyplýva, že Hrádok by musel dostať šestinu sumy výzvy určenej pre celé Slovensko, čo je žiaľ nereálne. Navyše na úspešnosť v projektoch je nevyhnuté mať čističku odpadových vôd.

Nové komunikácie/vodovod

V novej štvrti od lúčanskej strany ostáva dokončiť miestnu komunikáciu, na ktorej nie je zavedená kanalizácia, a tak sa o realizácii asfaltového koberca vedie už dlhšie diskusia. Keďže nie je jasné, či a kedy vyjdú výzvy na predkladanie projektov, OZ jednomyseľne prijalo návrh vypracovať projekt na novú vetvu vodovodu, ktorú bude Hrádok potrebovať, aby dokázal vodou zásobovať novú štvrť, ktorá sa začne budovať v lete 2023. Následne sa na ďalšom rokovaní k obom projektom vráti a aj na základe výziev rozhodne, ktorý a kedy sa bude realizovať.

Predaj pozemkov

OZ jednomyseľne súhlasilo s predajom obecných pozemkov občanom, ktorí o to požiadali. OZ sa zároveň informovalo, u majiteľov susedných parciel, či s predajom súhlasia.

Poplatky za odpad a vodu

Kopaničiarska odpadová spoločnosť Marius Pedersen zvýšila cenu jednej tony uloženého odpadu, z tohto dôvodu muselo OZ pristúpiť k zvýšeniu ceny za odpad, a to na 33€/os. Cena v ostatných obciach mikroregiónu sa zvýšila v priemere o 10€/os. Odôvodnenie a vyjadrenie odpadovej spoločnosti si môžete prečítať v prílohe 1. Cenu vody OZ jednomyseľne stanovilo na 0,70€.

Plán a činnosť hlavného kontrolóra

Hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti a stanovisko k rozpočtu. Poslanci jej správy zobrali na vedomie a podporili hlasovaním 7/7.

Rozpočet

Poslanci počtom 7/7 schválili návrh rozpočtu obce na rok 2023. Rozpočet si pozriete v prílohe 2.

Platby za stravovanie v škôlke

OZ jednomyseľne stanovilo cenu stravovania v MŠ od 1.1. 2023 na 2,10€/deň.

Výstavba za novou štvrťou smerom od Hôrky

Na žiadosť poslankyne V. Jurákovej, starosta informoval o aktuálnom stave pripraveného projektu, v rámci ktorého developer ráta s výstavbou 43 rodinných domov, skleníkov, fotovoltaických polí, či elektronabíjačky pre autá. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na leto 2023. Tento projekt je pripravený a schválený, pozemky sú už dlhú dobu vo vlastníctve developera a preto obec nevie termíny a zámery developera ovplyvniť. Spoločnosť však prejavila ochotu informovať občanov o pripravených projektoch napr. na verejnej schôdzi.

Žiadosť o navýšenie rozpočtu TJ Hrádok

Poslanec T. Tekula predniesol návrh na navýšenie rozpočtu pre TJ Hrádok, ktorý si môžete prečítať v prílohe 3.

Odkúpenie pozemku

Poslanec T. Tekula navrhol, aby obec odkúpila pozemok od J. Kopúnovej v areáli miestneho ihriska. Po diskusii návrh nezískal podporu OZ a nebude sa realizovať.

Nová web stránka

Poslanec M. Barník informoval o zriadení novej webovej stránky obce a aj o zriadení oficiálnej facebookovej skupiny a požiadal poslancov o pomoc a aktivitu pri propagovaní nových webových sídel obce.

Mikuláš

Poslankyňa V. Juráková informovala o pripravovanej mikulášskej akcii.