Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Činnosť OZ

Správa zo zasadnutia OZ 3.7. 2024

Na zasadnutí OZ 3.7. 2024 boli prítomní všetci poslanci. Zaoberali sa týmito bodmi:

Vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bolo plánované na tento rok v novej štvrti smerom od Hôrky sa presúva na budúci. Vyhovelo sa tak investorovi, ktorý realizuje stavbu obytnej štvrte, keďže
ihrisko by sa nestihlo dokončiť do konca tohto roka, čo je podmienkou projektu.

Zatvorená cesta smerom do sigote a na benzínovú pumpu. Tento stav bude trvať pravdepodobne celý tento rok, kým sa nevybuduje cesta nová, širšia, s kanalizáciou. Zatiaľ je ako náhrada vybudovaná štrková cesta okolo družstva.

Rozširovanie vodovodu – SPF postupne prevádza na obec parcely v ktorých bude nový vodovod umiestnený. Akonáhle bude tento proces dokončený začne sa s výstavbou. Ak SPF splní svoje povinnosti, stihne sa to ešte tento rok.

Obec zapísala vecné bremeno s právom prejazdu na cestu ktorá vedie na obecný úrad, keďže táto je v súkromnom vlastníctve majiteľa bývalej školy. Bremeno na zvyšnú časť cesty, ktorá vedie popred bývalú školu a tiež nie je majetkom obce, bude obec vymáhať súdnou cestou.

Obec predala 29m2 obecného pozemku pánovi Škovargovi. Všetci poslanci s tým súhlasili. Takisto všetci poslanci odsúhlasili plán Zásad hospodárenia a nadkladania s majetkom obce.

Na základe chyby právnika pri katastrálnom prepise a predaji pozemku obce, občan M. Marek na žiadosť obce jej tento pozemok vráti. Náklady bude znášať dotyčný právnik.

Občan Oto Domin podal sťažnosť na nelegálne umiestnenie gátra a el. kábla pánom Ivanom Lackom na obecnom pozemku a pozemku patriacom Povodiu Váhu. Obec opakovane vyzve pána I. Lacka na vypratanie pozemku, ak ho nebude rešpektovať, vymôže vypratanie pozemku súdnou cestou. Tento postup odsúhlasili všetci poslanci. Keďže zaprataná je aj časť pozemku pri potoku, patriaca Povodiu Váhu, blokuje sa čistenie potoka, ktoré má začať v najbližších dňoch. Vypratanie tejto parcely rieši samostatne Povodie Váhu.

Vybudovanie kanalizácie na štrkovej ceste v novej štvrti smerom na Lúku. Starostovi obce sa podarilo dohodnúť s investorom Villan Invest, aby vybudoval chýbajúcu časť kanalizácie v tejto lokalite. Po jej dokončení obec zaplatí vyasfaltovanie tejto cesty a celá štvrť tak bude dokončená. Investor tiež postúpil s budovaním čističky odpadových vôd na ktorú sú už vypracované projekty.

Zmena územného plánu na výstavbu skleníkov, dátového centra a fotovoltiky. Poslanci počtom 7/7 schválili zmenu ÚP obce, do ktorého zapracovali, že budované objekty nebudú prašné, hlučné a nebudú budované skladovacie priestory. Zmena sa týka 13ha pôdy.

Poslanci 7/7 schválili správy a plány hlavnej kontrolórky obce.

Plánované akcie a projekty:

  • Zakryť ihrisko pri škôlke
  • Čistenie potoka
  • Orezávanie stromov pri el. kábloch
  • Príprava hodov
  • Obec upozorňuje majiteľov čističiek odpadových vôd, že boli avizované kontroly čističiek zo strany IŽP. Niektorí občania ich už absolvovali.

OZ

V stredu 3.7. sa o 17:00 na OcÚ uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné.

Správa zo zasadnutia OZ 15.3. 2024

Poslanci sa mimoriadne zišli v zostave Martin Barník, Marcel Masarik, Juraj Kadlec, Peter Mistrík a Igor Opet ešte vo februári aby prerokovali niekoľko bodov, ktoré posunú Hrádok výrazne dopredu.

Obsah schôdze:

Peter Mistrík, ako náhradník zložil poslanecký sľub a stal sa tak poslancom OZ Hrádok. Poslanec Tomáš Tekula sa mandátu vzdal a prvý náhradník Marek Masár sa svojho postu odmietol ujať.

Následne starosta informoval o významných krokoch, ktoré sa týkajú kanalizácie. Investičná spoločnosť stavajúca novostavby od Hrádku smerom na Hôrku bude pre svoje účely budovať čističku odpadových vôd. Absencia čističky je hlavnou brzdou výstavby kanalizácie v našej obci. Na základe rokovaní starostu R. Beňa so spoločnosťou sa rozbieha projekt výstavby spoločnej čističky odpadových vôd na konci cesty vedúcej od hlavnej cesty ku Kačínu, na ľavej strane. Čistička bude mať kapacitu 1000 ekvivalentov – čo zodpovedá pre cca viac ako 1000 používateľov. Výpust čističky bude smerovať k existujúcej čističke pri diaľničnom odpočívadle. Keď sa podarí vybudovať túto ČOV, bude môcť obec podávať žiadosti o dobudovanie kanalizácie a následne jej zapojenie do novej čističky. Poslanci tento plán jednomyseľne podporili.

Výstavba multifunkčného ihriska – obec za 1€/m2 odkúpila pozemok v novobudovanej štvrti na vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bude stáť za prvými domami, smerom od Hôrky na pravej strane od hlavnej cesty. Súčasťou ihriska bude šatňa so sprchou, wc, parkovisko a zeleň. Pozemok na vybudovanie ihriska vyrokoval a zabezpečil starosta R. Beňo.

Plán nového ihriska

Riadne zasadanie OZ sa konalo 15. marca za prítomnosti poslancov Barníka, Masarika, Kadleca, Mistríka a Grófovej, neprítomní boli poslanci Opet a Juráková.

Obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska vo výške 102 000€. Prítomní poslanci tiež súhlasili s predajom obecného pozemku pre občana, ktorý o to požiadal, schválili návrh kroniky za roky 2021, 2022 a 2023, ktorú predložil kronikár M. Barník a zobralo na vedomie že pani R. Grófová odstúpila od požiadavky prenajať si od obce byt v KD.

Poslanci počtom 5/5 súhlasili so zmenou vyvážania veľkoobjemových kontajnerov, umiestnených na cintoríne a na ceste smerom na Tematín. Keďže tieto kontajnery boli neustále a aj napriek opatreniam využívané občanmi, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, a tým pádom sme sa na likvidácii ich odpadu podieľali my všetci, budú tieto kontajnery odstránené. Neúmerne zaťažovali obecný rozpočet. Za rok dokázali vyprodukovať takmer 50 ton odpadu. Cena uloženia jednej tony je 60€, k čomu treba ešte pripočítať náklady na manipuláciu s kontajnermi a ich vývoz. Situácia na cintoríne sa bude riešiť umiestnením smetiakov na separovaný zber a zavedením kamier, aby sa predišlo ukladaniu odpadu na pôvodné miesta veľkoobjemových kontajnerov, prípadne vyhadzovaniu odpadu za oplotenie cintorína. Nový separovaný odpad bude vyvážaný spolu s ostatným odpadom v obci. Náhrada za kontajnery na ceste na Tematín pre majiteľov chatiek a záhradkárov sa bude pravdepodobne riešiť novým oploteným zberným miestom. Kým nepadne definitívne rozhodnutie, doterajšie kontajnery sa rušiť nebudú. Obec bude aj naďalej pokračovať v občasnom hromadnom zbere veľkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Plánované akcie: Zábava na Veľkonočnú nedeľu o 20:00
30.4. – stavanie mája
12.5. Deň matiek
1.6. – MDD

Správa zo zasadnutia OZ

Na úvod prebehla diskusia k bodom a projektom z predošlých zasadnutí. Dokončil sa projekt wi-fi pre teba, vďaka ktorému bude internet dostupný na vybraných miestach obce (napr. ihrisko, OcÚ, kostol…). Obec pokračuje v príprave na výstavbu nového vodovodu, SPF dal súhlas na prácach na ich pozemkoch. Výstavba novej štvrte smerom od Hôrky začne na jar roku 2024 a to budovaním inžinierskych sietí. Posledným bodom z minulého zastupiteľstva ostal bod o vyprataní obecného pozemku v strede dediny, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť dohodou, a preto ho bude treba riešiť právnou cestou.

Poslanci počtom 5/5 odsúhlasili začlenenie obce do novej Miestnej akčnej skupiny (združenie obcí), kvôli výhodnejšiemu čerpaniu financií – obec po novom patrí do Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

Poslanci počtom 5/5 schválili zmenu územného plánu, ktorá pôjde na náklady Villan Investu, zmena sa týka budovania oddychových zón a budovania eko objektov. Táto istá spoločnosť za výhodnú sumu prevedie na obec pozemok na vybudovanie multifunkčného ihriska (plán je rozloha 18x33m). Spoločnosť tiež plánuje vybudovať pre novú štvrť čističku odpadových vôd, čo by bola výhodná príležitosť pre spoluprácu s obcou, ktorá sa pre chýbajúcu čističku nemôže uchádzať o fondy na dobudovanie kanalizácie.

Z výjazdového rokovania vlády, ktoré prebehlo v Trenčíne 12.12. 2023, bolo obci pridelených 12000€, ktoré by sme chceli použiť na dobudovanie cesty v novej štvrti od Lúky.

Obec prenajala byt v obecnej bytovke pani L. Godálovej a byt v KD pani R. Grófovej.

HK predniesla správy o čerpaní financií a vykonaných kontrolách, čo poslanci zobrali na vedomie a schválili. Takisto počtom 5/5 schválili obecný rozpočet. Pripravované akcie: vítanie Nového roka, verejná schôdza (27.1.2024) a dobudovanie verejného osvetlenia na hlavnej ceste od Hôrky.

vlajka hrádku

Správa zo zasadnutia OZ, 21.9. 2023

Na zasadnutí OZ, konanom vo štvrtok 21.9. 2023 sa zúčastnilo 6 poslancov, neprítomný bol Igor Opet.

Starosta informoval poslancov, že žiadosť o dotáciu na fotovoltiku, ktorú poslanci schválili na predchádzajúcich zasadnutiach, doposiaľ nebola schválená. Ďalej informoval o komunikácii so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom žiadosti o povolenie uložiť nový vodovod do parcely v správe SPF. Táto doposiaľ nebola schválená a SPF si vyžiadal dokumenty, ktoré mu obec dodá.

Hlavná kontrolórka a účtovníčka informovali o súčasnom stave rozpočtu a o jeho reálnom čerpaní.

Obec bola nútená odstúpiť od zmluvy o zriadení nového detského ihriska, kvôli neúmerne vysokej spoluúčasti, ktorá sa šplhala k sume 25 000€. Súčasný stav ihriska pri OcÚ teda obec zabezpečila svojpomocne.

Poslanec T. Tekula navrhol zriadiť kameru na hlavnú cestu, bude sa zvažovať možnosť a miesto jej zapojenia.

Prenájom barových priestorov na ihrisku – súčasná nájomníčka Martina Jedličková vypovedala nájomnú zmluvu ku dňu 31.12. 2023. O novú nájomnú zmluvu požiadala iba Veronika Steineckerova, bytom Hôrka. OZ túto žiadosť schválilo počtom 6/6.

Previedli sa viaceré práce na cintoríne, ktorých iniciátormi a realizátormi boli poslanci M.Barník, J.Kadlec, so starostom a farským úradom. O nich budeme informovať v samostatnom článku na konci roka. Starosta vyjednal s Povodím Váhu čistenie potoka na tento rok v strednej časti obce a celý úsek Povodie prisľúbilo vyčistiť na budúci rok.

Plánované akcie – diskotéka v KD (14.10.) a mesiac úcty k starším (21.10.).

Zasadnutie OZ

21.9. 2023 o 17:00 sa na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s programom:

a) rozšírenie vodovodu
b) detské ihrisko
c) čerpanie a úprava rozpočtu

Zasadanie OZ je v zmysle zákona verejné. Vaše návrhy a pripomienky môžete napísať na hradok@obechradok.sk

Správa zo zasadnutia OZ 16.6. 2023

Na zasadnutí OZ sa zúčastnili poslanci Martin Barník, Juraj Kadlec, Tomáš Tekula a Miriam Grófová. Prerokovali sa nasledujúce body:

Na začiatku dediny smerom od Hôrky sa vybuduje nové verejné osvetlenie a zároveň sa zváži dokončenie odvodenia na miestach, kde majú vyrásť nové domy. Žiada o to investor.

Poslanci počtom 4/4 schválili návrh Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce, návrh nájdete v prílohe tohto článku.

Od 3. júla sa začne s kompletnou obnovou hlavnej cesty medzi Hôrkou a Hrádkom. Práce sa predpokladajú ukončiť za jeden mesiac.

Na základe rokovaní predošlých zastupiteľstiev obec podala žiadosť o dotáciu na vybudovanie fotovoltických panelov na strechu OcÚ, spravilo sa dvojmiestne parkovisko pred poštou a dal sa spraviť odhad ceny obecného pozemku, na ktorom má investor záujem vybudovať menšie sociálne zariadenie. Po odstránení starého prístrešku nad domom smútku sa vybudoval nový, väčší. Obec už dávnejšie podávala žiadosť o vyčistenie potoka, no Povodia Váhu to prisľúbili vykonať až budúci rok, preto obec svojpomocne zabezpečila aspoň jeho kosenie.

Osadí sa nová kamera na konci dediny smerom na Tematín.

Poslanci jednomyseľne schválili zvýšenie poplatku za prenájom obecného pozemku a tiež aj žiadosť o vypratanie jednej obecnej parcely.

Starosta upozornil na viacero bodov, s ktorými sa bude musieť obec v najbližšom období vyrovnať:  najmä vďaka zásahu štátu sa podielové dane, ktoré doteraz obec dostávala vo výške približne 24 000€ znížili na sumu približne 7000€.

Obec pripravuje oslavu hodov v dátume 19. a 20. augusta.

Zasadnutie OZ

V piatok 16. júna 2023 sa o 17:00 na OcÚ uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

a) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
b) odpredaj obecných pozemkov občanom, ktorí o to požiadali
c) vybudovanie osvetlenia a dokončenie odvodnenia na Výhone
d) činnosti a stanoviská hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2022 a k čerpaniu rozpočtu
e) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné. Návrhy a pripomienky môžete doručiť aj vy, mailom alebo osobne.

Správa zo zasadnutia OZ 17.3. 2023

Na zasadnutí bolo prítomných 6 poslancov a hl. kontrolórka. Poslankyňa M. Grófová sa ospravedlnila.

Po úvodných náležitostiach poslanci jednomyseľne odsúhlasili predaj pozemkov občanom, ktorí o to požiadali (M. Pagáč a S. Masár). Následne sa zaoberali prípravou projektu na novú vetvu vodovodu. Poslanci tento projekt podporili 6/6. Starosta ale informoval, že na rozbehnutie projektu je potrebný súhlas Slovenského pozemkového fondu. Pre komplikovaný prístup zo strany SPF (mnohí ste mohli postrehnúť medializované problémy), sme stále nedostali ich vyjadrenie. Ďalším bodom bola diskusia o solárnom zdroji elektriny a fotovoltaických systémoch. Ich realizácia bude závisieť od vypracovania projektov a od aktuálnych výziev.

Poslanci jednohlasne schválili obci kontokorentný úver, teda úver, ktorý poskytuje možnosť čerpať z účtu peniaze aj v prípade, že na účte nemá dostatočnú hotovosť. Tiež jednohlasne schválili predĺženie nájomnej zmluvy baru na ihrisku. Následne diskutovali o výške nájomného pre priestory, ktoré obec poskytuje. Poslanci Opet, Masarik a Tekula hlasovali za odloženie zvýšenia nájmu o rok, poslanci Barník, Kadlec a Juráková sa zdržali pri hlasovaní o odložení zvýšenia nájmu.

Počtom 6/6 stanovili poplatok v škôlke na 20€, na návrh vedenia škôlky a so súhlasom rodičov. Rovnakým počtom schválili preplatenie škody po vlámaní sa do šatní TJ Hrádok.

Následne OZ diskutovalo o pripravovaných akciách ako sú:

Stavanie Mája – 29.4.
Deň matiek – 14.5.
Noc kostolov – 2.6.
MDD – 3.6.

Starosta informoval o nasledujúcich akciách, ktoré sa pripravujú:

Rekonštrukcia prístrešku na Dome smútku – súčasný prístrešok pre nevyhovujúci technický stav bude treba nahradiť novým.
Možnosť vybudovania dvojmiestneho parkoviska pred poštou – čiastočne tak odbremeniť ulicu, ktorá v čase úradných hodín pošty býva upchatá.
Zmeny zberu odpadu – od 1.4. spoločnosť zabezpečujúca vývoz odpadu mení jeho systém, z obce budú odstránené veľké kontajnery na separovaný zber (tetrapaky, kov, papier) a tieto sa budú odvážať spred domov, tak ako je zvykom vyvážať plasty. Kontajnery na sklo zostanú.

Diskutovalo sa aj o zveri na cintoríne, kde v prvom rade prosíme všetkých, aby zatvárali obe brány, a tiež padol návrh na zavedenie elektrického oplotku na odplašenie zvery, keďže oprava celého plota okolo cintorína sa ukázala ako neúčinná a zver naďalej ničí cintorín a jeho výzdobu.

Obec požiadala o čistenie potoka, na odpoveď Povodia Váhu čakáme.

Správa zo zasadnutia OZ

Dňa 25.11. 2022 sa na obecnom úrade v Hrádku zišlo nové zastupiteľstvo, ktoré vzišlo z komunálnych volieb konaných dňa 29.10. 2022. Prítomní boli: starosta, všetci poslanci, zapisovateľka a hlavná kontrolórka. Na úvod boli oboznámení s výsledkom volieb, ktoré skončili nasledovne:

Starosta obce

Kandidátpočet hlasov
Ing. Rastislav Beňo265
Rastislav Vašíček154

Obecné zastupiteľstvo

Kandidátpočet hlasov
Mgr. Martin Barník228
Juraj Kadlec221
Marcel Masarik210
Igor Opet198
Miriama Grófová197
Ing. Veronika Juráková195
Tomáš Tekula188
Marek Masár154
Peter Mistrík145
Rastislav Vašíček140
Miriam Dominová130
Marek Fančovič97

Následne starosta a poslanci zložili sľuby a prevzali si osvedčenia o zvolení. V prvých bodoch programu, boli poslanec Juraj Kadlec poverený za zástupcu starostu a zároveň za poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ a poslanec Martin Barník bol poverený sobášením a za sobášne dni sa stanovili piatok a sobota. Juraj Kadlec bol tiež menovaný za predsedu mandátovej a návrhovej komisie, ktorej členovia sú V. Juráková a I. Opet.

Kanalizácia

Aj na žiadosti občanov a pre informovanosť bol do rokovania zaradený bod „kanalizácia,“ kde starosta hovoril o aktuálnom stave. Celá stavba a realizácia kanalizácie závisí od vypísaných výziev a dotácií, keďže celková cena potrebná na kompletné vybudovanie kanalizácie v obci je v objeme cca 5 miliónov eur. Aktuálna výzva na predkladanie projektov je vo výške 30 miliónov. Z čoho vyplýva, že Hrádok by musel dostať šestinu sumy výzvy určenej pre celé Slovensko, čo je žiaľ nereálne. Navyše na úspešnosť v projektoch je nevyhnuté mať čističku odpadových vôd.

Nové komunikácie/vodovod

V novej štvrti od lúčanskej strany ostáva dokončiť miestnu komunikáciu, na ktorej nie je zavedená kanalizácia, a tak sa o realizácii asfaltového koberca vedie už dlhšie diskusia. Keďže nie je jasné, či a kedy vyjdú výzvy na predkladanie projektov, OZ jednomyseľne prijalo návrh vypracovať projekt na novú vetvu vodovodu, ktorú bude Hrádok potrebovať, aby dokázal vodou zásobovať novú štvrť, ktorá sa začne budovať v lete 2023. Následne sa na ďalšom rokovaní k obom projektom vráti a aj na základe výziev rozhodne, ktorý a kedy sa bude realizovať.

Predaj pozemkov

OZ jednomyseľne súhlasilo s predajom obecných pozemkov občanom, ktorí o to požiadali. OZ sa zároveň informovalo, u majiteľov susedných parciel, či s predajom súhlasia.

Poplatky za odpad a vodu

Kopaničiarska odpadová spoločnosť Marius Pedersen zvýšila cenu jednej tony uloženého odpadu, z tohto dôvodu muselo OZ pristúpiť k zvýšeniu ceny za odpad, a to na 33€/os. Cena v ostatných obciach mikroregiónu sa zvýšila v priemere o 10€/os. Odôvodnenie a vyjadrenie odpadovej spoločnosti si môžete prečítať v prílohe 1. Cenu vody OZ jednomyseľne stanovilo na 0,70€.

Plán a činnosť hlavného kontrolóra

Hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti a stanovisko k rozpočtu. Poslanci jej správy zobrali na vedomie a podporili hlasovaním 7/7.

Rozpočet

Poslanci počtom 7/7 schválili návrh rozpočtu obce na rok 2023. Rozpočet si pozriete v prílohe 2.

Platby za stravovanie v škôlke

OZ jednomyseľne stanovilo cenu stravovania v MŠ od 1.1. 2023 na 2,10€/deň.

Výstavba za novou štvrťou smerom od Hôrky

Na žiadosť poslankyne V. Jurákovej, starosta informoval o aktuálnom stave pripraveného projektu, v rámci ktorého developer ráta s výstavbou 43 rodinných domov, skleníkov, fotovoltaických polí, či elektronabíjačky pre autá. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na leto 2023. Tento projekt je pripravený a schválený, pozemky sú už dlhú dobu vo vlastníctve developera a preto obec nevie termíny a zámery developera ovplyvniť. Spoločnosť však prejavila ochotu informovať občanov o pripravených projektoch napr. na verejnej schôdzi.

Žiadosť o navýšenie rozpočtu TJ Hrádok

Poslanec T. Tekula predniesol návrh na navýšenie rozpočtu pre TJ Hrádok, ktorý si môžete prečítať v prílohe 3.

Odkúpenie pozemku

Poslanec T. Tekula navrhol, aby obec odkúpila pozemok od J. Kopúnovej v areáli miestneho ihriska. Po diskusii návrh nezískal podporu OZ a nebude sa realizovať.

Nová web stránka

Poslanec M. Barník informoval o zriadení novej webovej stránky obce a aj o zriadení oficiálnej facebookovej skupiny a požiadal poslancov o pomoc a aktivitu pri propagovaní nových webových sídel obce.

Mikuláš

Poslankyňa V. Juráková informovala o pripravovanej mikulášskej akcii.