Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

Informácia k zmenám v triedenom zbere od 1.4.2023

PAPIER:

– bude sa zbierať spred rodinných domov do MODRÝCH plastových vriec, ktoré Vám rozdistribuujeme; pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne; noviny, časopisy, knihy, kartóny a pod. previažte špagátom a pri zbere modrých plastových vriec priložte k nim;

SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + OBALY Z KOVOV + TETRAPAKY:

– budú sa zbierať spred rodinných domov do ŽLTÝCH plastových vriec, vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov;
– IBV – 1100 l kontajnery – aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“; tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne.

SKLO:

– 1100 l kontajnery ostávajú bezo zmeny, na tom istom mieste, ako sú umiestnené.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V piatok, 17.3. 2023, sa na OcÚ v Hrádku o 17:00 hod. uskutoční druhé zasadnutie OZ s nasledovným programom:

a) odkúpenie obecných pozemkov občanmi, ktorí o to požiadali
b) prerokovanie projektov na rozšírenie vodovodu a projektu na solárny ohrev vody pre škôlku
c) schválenie kontokorentného úveru
d) úprava nájmov nebytových priestorov
e) správa činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
f) čerpanie rozpočtu a jeho úprava
g) inventarizácia
h) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné a verejnosť môže prispieť svojimi pripomienkami a návrhmi na prerokovanie.

Výzva od poľnohospodárskeho družstva v Hôrke

Vedenie poľnohospodárskeho družstva v Hôrke nad Váhom sa na vás obracia  s nasledujúcim oznamom.

V poslednom období sa stretávate s tým že vám poštou alebo priamo do vašich poštových schránok prichádzajú výzvy na odpredaj poľnohospodárskej pôdy. Tieto výzvy, ponuky, prichádzajú od neznámych firiem, často zo zahraničia, ktorých činnosťou je špekulatívny nákup a následne predaj poľnohospodárskej pôdy v našej krajine. Poľnohospodárske družstvo v Hôrke nad Váhom ktoré hospodári na vašich pozemkoch má napriek zmene vedenia vážny záujem na tejto pôde naďalej hospodáriť o čom svedčia aj výrazné investície do nehnuteľností, techniky ale aj najmodernejších pracovných postupov ako sú precízne poľnohospodárstvo a variabilná aplikácia hnojív a pesticídov. Toto všetko smeruje nielen k čo najefektívnejšiemu hospodáreniu ale aj k ochrane prírody a životného prostredia na čom nám hlavne záleží.

Vážení občania, prosíme vás o zodpovedné nakladanie s vašou pôdou ktorú vaši predkovia často veľmi ťažko nadobúdali. Naďalej máme záujem na vašej pôde formou nájmu hospodáriť a pokiaľ máte záujem pôdu predať, ponúknite ju tomu čo ju má v nájme a zodpovedne na nej hospodári. Kedykoľvek počas pracovnej doby nás môžete navštíviť v administratívnej budove v Hôrke nad Váhom kde sme pripravený dohodnúť sa s vami o ďalšej forme využitia vašej pôdy ale aj zodpovedať vaše otázky týkajúce sa nášho hospodárenia. Nedovoľme aby sa pôda našich otcov dostala ku špekulantom, schránkovým firmám  a nakoniec skončila v zahraničných rukách.

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva v Hôrke nad Váhom

Prvé zasadnutie nového obecného zastupiteľstva

Dňa 25. novembra 2022 o 17:00 sa na obecnom úrade uskutoční zasadnutie nového obecného zastupiteľstva, na ktorom zložia starosta i poslanci sľub. Po úvodných náležitostiach bude nasledovať program a rokovanie zastupiteľstva o týchto bodoch:

a) poverenie poslancov (na zástupcu starostu, na vedenie schôdze OZ, sobášenie)
b) voľba mandátovej a návrhovej komisie
c) kanalizácia
d) projekt na rekonštrukciu komunikácie smerom k Mlynu a vybudovanie novej komunikácie v Lúkach pri Mlyne
e) odkúpenie obecného pozemku pre 2 občanov
f) návrh dodatku VZN o miestnych daniach a poplatku za odpad
g) plán činnosti kontrolóra obce a jeho stanovisko k rozpočtu
h) návrh rozpočtu na rok 2023
i) inventarizácia majetku
j) čerpanie rozpočtu a jeho úprava podľa skutočného čerpania
k) rôzne

Zasadnutie OZ je v zmysle zákona verejné.